Obchodní podmínky

Společnosti Youtubering a.s . zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 15726 pro nákup vstupenek prostřednictvím webové stránky utubering.cz.

01.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.

Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) upravují vzájemná práva a povinnosti stran vznikající při nákupu vstupenek nabízených prostřednictvím níže uvedených webových stránek mezi obchodní společností Youtubering a.s . (dále jen „poskytovatel“) a fyzickými nebo právnickými osobami (dále jen „kupující“). OP dále upravují práva a povinnosti při využívání webové stránky poskytovatele umístěné na internetové adrese utubering.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.

1.2.

Znění OP může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění OP. Vyslovením souhlasu s novou verzí OP objednatelem/ku pujícím pozbývají předchozí OP účinnosti a nová verze OP se stává nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb i smlouvy o prodeji.

  • Donec arcu mauris, finibus nec sapien nec, ornare semper purus.
  • Donec gravida aliquet bibendum. Etiam vitae semper mi. Nullam nec hendrerit eros.
  • Bibendum dictumst ac sit nullam risus, laoreet pretium. Amet eu fringilla sed molestie nisl viverra donec.
  • Blandit massa, odio viverra purus, interdum. Egestas dui vitae, donec facilisis dolor.
  • Ullamcorper consequat orci suscipit risus malesuada velit feugiat pharetra. Pellentesque amet.
  • Nisl adipiscing amet turpis eu, nec. Lectus curabitur odio scelerisque risus odio laoreet.
  • Rhoncus, urna tellus orci, eu gravida.

1.3.

Znění OP může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění OP. Vyslovením souhlasu s novou verzí OP objednatelem/ku pujícím pozbývají předchozí OP účinnosti a nová verze OP se stává nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb i smlouvy o prodeji.

02.
VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ

2.1.

Službou se rozumí služba poskytovatele poskytovaná prostřednictvím webové stránky spočívající v umožnění zakoupení vstupenky(ek) zejména na kulturní akce pořádané třetí osobou (dále jen „pořadatel“) objednateli.

03.
NÁKUPNÍ PROCES

4.1.

Souhlas s OP provede objednatel odesláním zvolených údajů kliknutím na tlačítko „ZAPLATIT“. Údaje uvedené objednatelem v žádosti o registraci jsou pro účely OP považovány za správné a poskytovatel neodpovídá za jejich správnost. Objednavatel musí tyto udaje provést správně.

4.2.

Objednatel bere na vědomí, že poskytovatel není povinen zrealizovat dokončení nákupu zejména osobám, které dříve podstatným způsobem porušily své smluvní či jiné povinnosti vůči poskytovateli.

4.3.

Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy o poskytování služeb. Náklady vzniklé objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytování služeb (např. náklady na připojení k internetu) si hradí v plné výši objednatel sám.

4.4.

Nákup požadovaných vstupenek provede objednavatel vyplněním patřičného formuláře, zaplacením příslušné finanční částky dle předem vybrané platební metody. Objednatel/kupující je povinen dodržet platební podmínky za nákup vstupenky(ek). Způsob platby za vstupenku(y) si objednatel/kupující volí sám podle toho, která mu nejvíce vyhovuje. Jednotlivé ceny za vstupenku(y) i jejich cenové kategorie jsou uvedeny na webových stránkách u každé akce.

4.5.

Finanční prostředky zaslané jakoukoliv platební metodou poskytovateli se považují za plně uhrazené v okamžiku jejich připsání na učet poskytovatele.

4.6.

Finanční prostředky zaslané jakoukoliv platební metodou poskytovateli se považují za plně uhrazené v okamžiku jejich připsání na učet poskytovatele.

4.7.

Po zaplacení všech finančních porstředků dle bodu 4.6. bude objednavateli mailovou poštou zaslána elektronická vstupenka.

05.
DALŠÍ USTANOVENÍ

5.1.

Objednatel/kupující bere na vědomí, že poskytovatel/pro dejce není pořadatelem žádné akce, jejichž prodej zajišťuje.

5.2.

Objednatel/ku pující bere na vědomí, že práva a povinnosti ze smlouvy o prodeji vznikají objednateli/ku pujícímu přímo vůči pořadateli, přičemž poskytovatel jako taktéž prodejce nepřebírá žádné závazky za jejich plnění pořadatelem.

06.
ODPOVĚDNOST POSKYTOVATELE ZA VADY SLUŽEB

6.1.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti poskytovatele za vady služeb se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy. Objednatel svá práva vyplývající z odpovědnosti poskytovatele za vady služeb uplatňuje u poskytovatele písemně výhradně prostřednictvím kontaktních údajů poskytovatele.